ព័ត៌មានអំពីការមកដល់និងការចាកចេញ

ថ្ងៃ ពេលវេលា លេខហោះហើរ ប្រភពដើម ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ សម្គាល់
2021-02-28 28/02 08:55
DR 5031
Kunming
2021-02-28 28/02 17:50
QD 8739
Chengdu CANCELLED
2021-03-01 01/03 13:05
AK 264
Kuala Lumpur CANCELLED
ថ្ងៃ ពេលវេលា លេខហោះហើរ គោលដៅ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ សម្គាល់
2021-02-28 28/02 09:55
DR 5032
Kunming
2021-03-01 01/03 13:35
AK 265
Kuala Lumpur CANCELLED
2021-03-02 02/03 20:40
ZA 493
Chengdu
ថ្ងៃ ពេលវេលា លេខហោះហើរ គោលដៅ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ សម្គាល់